ความเป็นมา
                     จากเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย และหนึ่งในนั้นคือ ประชาชนต้องมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับประชาชนทั่วไปนั้น ได้มีการดำเนินการมากมายเพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพดี แต่สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ไม่ต่างจากประชาชนทั่วไป และสำหรับการเกิดโรคบางชนิดอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจำ การรักษาและควบคุมโรคต่างๆ อาจจะทำได้ยากลำบากกว่าปกติ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมและข้อจำกัดต่างๆ ของเรือนจำ ดังนั้นบุคลากร ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของการดูแล รักษา ป้องกันและควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นกับผู้ต้องขังเหล่านี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์หลักสตูร
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในเรือนจำ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขัง ที่สอดคล้องกับบริบทของเรือนจำ รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ติดต่อเรา
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
ที่อยู่ : สถาบันบำราศนราดูร
อาคาร 1 เลขที่ 38 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000